Salgsbetingelser for Steintøff nettbutikk

 

Kjøp via Steintøff sine nettsider er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger:
Steintøff, v/Grete Bakken

Nedre Flatåsveg 46 B

7099 Flatåsen

epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nettside: www.steintøff.no

Kjøper:

Den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene i nettbutikken viser hva kjøper må betale for varene. Fraktkostnad legges til i handlekurv, og kan variere etter størrelse og vekt på forsendelsen

Handlekurv viser det nøyaktige beløpet kjøper betaler for varene, samt fraktkostnad. Totalsum vises også før bestillingen blir fullført, så ingen gebyrer og avgifter kommer i tillegg.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, sendes automatisk ordrebekreftelse til kunden. Dersom varer viser seg ikke å være på lager, eller feil oppdages, sendes en mail med info om dette av selger i løpet av 1-4 dager.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Levering

Forsendelse av varen skjer normalt i løpet av 2-4 virkedager etter at bestillingen er mottatt.

På produkter hvor selger er utsolgt, kan leveringstid være lenger. Selger informerer kjøper via epost om antatt leveringstid dersom varer ikke er på lager. Dette gjelder f.eks. chainmaille lenker, whiskeystein og andre produkter vi har mulighet til å lage flere like av.

De fleste av varene på denne nettbutikken er unike, - det finnes kun én av disse, og dersom det skulle vise seg at vi ikke kan levere den varen kjøper har bestilt, vil kjøpet bli annulert, og reservert beløp vil bli tilbakeført i sin helhet.

Varer sendes som brev eller norgespakke med posten. Ved forsendelser med norgespakke vil kjøper motta sporingsnr på epost når vare sendes.

Dersom varen er sendt som norgespakke, og kjøper ikke henter denne ut på sitt post-i-butikk hentested innen tidsfristen satt av posten.no vil pakken bli sendt i retur til selger. Kjøper vil da bli belastet for porto tur/retur på denne pakken.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når produktet er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Angrerettsskjema vedlegges vareforsendelsen, og skal ferdig utfylt sendes med ved en evt. retur.

Ved bruk av angreretten må varen leveres/sendes tilbake til selgeren innen 14 dager. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale varens betalte pris til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel. Kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand som den var i da kjøperen mottok den og i originalemballasje dersom den kom med dette.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal han eller hun i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen 14 dager etter å ha mottatt varen, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen har en feil eller mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen velge mellom retting og omlevering, kreve avtalen hevet eller kreve prisavslag fra selgeren.

Vær obs på at du handler håndverk, - varene er håndlaget. Dette vil si at ikke alt er perfekt som ved maskinproduksjon. Når det gjelder produkter av stein så er det et naturmateriale som f.eks. er håndslipt. Det vil si at små skavanker i stein kan forekomme, uten at det anses som en feil.

Fargegjengivelse kan variere på forskjellige skjermer, og bilder vil ofte ikke gi produktet korrekt gjengivelse, men bilder er så langt det er mulig forsøkt å gjengi varens utseende.

Oppgitte mål kan avvike litt, og anses ikke som en feil så lenge det er max 5% avvik.

Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Når det gjelder unike varer, så kan vi ikke levere ny vare, da disse finnes i kun 1 eksemplar. Vi tilbyr da pengene tilbake på returnert vare som har vesentlig feil eller mangel.

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har bekrefter at dette er i orden eller at selger ikke kan oppfylle innen fristen.

Betaling

Selger sender ikke varer i postoppkrav eller med faktura.

Varer må betales med kort eller PayPal i nettbutikken, (totalsum vil da reserveres, og blir trekt når varer registreres som sendt). Ønsker man ikke å benytte disse betalingløsningene kan man etter avtale på mail, betale direkte til konto eller via Vipps, før selger sender varene. Er varer bestilt og kjøper unnlater å betale innen 14 dager, vil bestillingen kunne bli kansellert, så fremt partene ikke har inngått annen avtale.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren via e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Videresalg
Selgers produkter er ment solgt direkte til sluttforbruker. Det vil si at det ikke er lov å videreselge disse produkter i vesentlig skala, eller selge videre via butikk, utsalg, salgsmesser og lignende. Ønsker man dette, så ta kontakt med selger for å gjøre avtaler.


 

Logg inn